SANTIKA BELA DIRI TERMASUK PERANG

BAB I BUBUKA

 • Kasang Tukang

Dina bela diri mangrupa perang aya sababaraha macem kasenian anu bias di wanohken ka warga atau masyarakat sunda ngenaan tos jarang anu terang kana kasenian sunda nyaeta bela diri, kusabab kitu bela diri kudu di wanohken nyaeta sapertos dina perang bubat aya salah sahiji kasenian bela diri, aya oge 20 strategi perang nyaeta Makarabihwa, Katrabihwa, Lisangbihwa, Singhabihwa, Garudabihwa, Cakrabihwa, Sucimuka, Brajapanjara, Asumaliput, Meraksimpir, Gagaksangkur, Luwakmaturut, Kudangsumeka, Babahbuhaya, Ngalinggamanik, Lemahmrewasa, Adipati, Prebusakti, Pakeprajurit, sareng Tapaksawetrik. Bela diri termasuk perang oge aya Benjang nyaeta hiji seni beladiri anu jiga gulat gaya Romawi. Bedana,Benjang langkung menitikberatkeun ka atraksi,disamping aya unsur olahraga.Salian ti benjang aya oge Penca silat yaktos seni beladiri anu tumuwuh sarta ngembang di Indonesia,ayeuna Penca silat oge diklaim minangka beladiri has Melayu nyaeta Indonesia Malaysia sarta Brunei Darusalam.

 • Watesan Masalah
 1. Kumaha sajarah perang bubat teh ?
 2. Naon wae 20 strategi perang teh ?
 3. Naon anu dimaksud benyang teh ?
 4. Kumaha sajarah Pencak silat teh ?
 • Maksad jeung Tujuan
 1. Masihan terang Kumaha sajarah perang bubat teh.
 2. Masihan terang 20 strategi perang.
 3. Masihan terang anu dimaksud benyang teh.
 4. Masihan terang sajarah Pencak silat.                                                                                           BAB II EUSI
 • Perang Bubat

Sanaos  balarea Sunda teu tiasa mupus ingetan bade Kajadian Bubat,teu aya karya sastra Sunda anu ngarekam kajadian eta. Anyar dina abad ka-16 wedal Carita Parahiyangan,salah sahiji naskah Sunda kuno anu unicum. Teks ieu oge ngan masihan sepenggal informasi. “Bisa dipahaman naha Carita Parahiyangan henteu nyebutkeun sacara rinci tragedi di Bubat. Kanggo balarea Sunda Kuno perang Bubat tangtos na mangrupa kajadian anu matak hanjelu , ” ceuk Agus Aris Munandar. Dina teks,putri Sunda disebut minangka Tohaan atawa anu dipihormat.

Kaliwat,dina abad ka-20,CC Berg,sejarawan Belanda,medar teks sarta tarjamahan Kidung Sunda (1927) anu mengurai Kajadian Bubat sarta versi anu langkung pondok Kidung Sundayana (1928). Dina Penulisan Sajarah Jawa,Berg nyebutkeun Kidung Sunda ngandung fakta-fakta sajarah margi kajadian eta diperkuat seratan Sunda kuno,Carios Parahyangan. Berg oge menyimpulkeun,“dalam Kidung Sunda urang kedah ningali tamper sastra ti carios-carios rahayat anu turun-temurun sarta dina fragmen Pararaton anu bertema sami eta…”

Benten ti Pararaton,teks-teks Sunda nyiapkeun panempo benten sarta mintonkeun deskripsi anu langkung dramatis sarta sentimentil ngeunaan Kajadian Bubat. Manehna nyebutkeun yen putri Prabu Maharaja hoyong nikah kalawan jalmi peryogi,sanes jalmi Sunda. Lantaran eta,“orang-jalmi mios ka Jawa” sarta ngabalukarkeun perang di Majapahit. Manehna oge menyalahkeun Gajah Mada minangka biang keladi kajadian eta sarta balukarna Gajah Mada dipikangewa kulawargi karaton Majapahit. Samentara Hayam Wuruk anu digambarkeun bersedih hate kaleungitan bebende na teu lami saterusna nyusul ka alam baka.

Naha aya deskripsi benten ti hiji kajadian sajarah anu sami? Wim Van Zanten menyoroti hubungan antawis jalmi Sunda sarta Jawa. Ceuk manehna,basa eta jalmi Sunda aya dina posisi minoritas. “Mereka mengagumi budaya Jawa sarta mengadopsi sababaraha aspek budaya Jawa… Dina wanci babarengan,jalmi Sunda sok usaha,kalawan sababaraha ukuran keberhasilan,kanggo angger independen ti Jawa , ” serat Wim Van Zanten dina “The Poetry of Lagu Sunda”,dimuat Bijdragen tot de Taal-,Land- en Volkenkunde,Deel 140,2de/3de Afl. (1984).

Conto metot tiasa ditingali dina lalampahan penyair kelana ti Pakwan,Bujangga Manik,ka Jawa,kaasup wilayah Majapahir,sekira ahir abad ka-15 sarta mimiti abad ka-16. “Kisah Bujangga Manik nembongkeun yen budaya Jawa sarta lembaga Jawa dianggap jalmi Sunda minangka asal utami atikan maranehanana anu langkung luhur di widang ageman,sarta mios ka wetan nyaeta perkawis anu wajar kanggo dipigawe kanggo saurang nonoman Sunda anu hoyong meunang kauninga sarta pangajaran , ” serat J. Noorduyn dina “Bujangga Manik’s Journeys through Java: Topographical Data from An Old Sundanese Source”,dimuat Bijdragen tot de Taal-,Land- en Volkenkunde,Deel 138,4de Afl. (1982). “Perjalanan Bujangga Manik ngawakilan mangsa pembelajaran na. Anjeunna wangsul sanggeus pembelajaran na rengse.”

Nanging,sami sepertos Pararaton,sajumlah ahli cangcaya teks-teks Sunda kasebat. Aminuddin Kusdi,sejarawan Universitas Nagari Surabaya,dina “Aspek-Aspek Historis Pa Sunda (Perang Bubat 1357)” nyebutkeun yen minangka asal sajarah,Kidung Sunda,mangrupa asal sekunder,sumawonten tersier. Sagala rupa fakta sajarah di jerona henteu luyu kalawan asal-asal sanes anu langkung kredibel sepertos prasasti. Peryogi diperhatikeun deui yen dina abad ka-19,waktu penulisan Kidung Sunda,mangrupa mangsa wedal na sababaraha karya sastra kontroversial.

 • Dua Puluh Strategi Perang

Siksakandang Karesian ngan nyebutkeun wasta-wasta strategi perang anu dilarapkeun sahenteuna dugi abad ka-16. Dina Sanghyang Siksakandang Karesian disebatkeun,ngan panglima peranglah anu terang 20 strategi ieu. (Saleh Danasasmita,dkk.,1987)

Cara ngelehkeun satru kalawan henteu berperang. Ngelehkeun satru ti dina satru eta sorangan,kalawan ngagunakeun kakiatan pangaruh. Praktek ngarusak kakiatan satru ti dina supados rumaos eleh sateuacan berperang.

 1. Katrabihwa

Posisi soldadu wanci narajang satru,aya anu ditempatkeun di luhur,biasana kalawan ngagunakeun pakarang panah,sarta soldadu anu handap,biasana ngagunakeun tumbak sarta berkuda.

 1. Lisangbihwa

Sateuacan perang dimulai,Panglima Perang/Hulu Jurit ngumpulkeun pasukan tempurnya supados sakumna soldadu berteguh hate barobah kaayaan pasukan anu wantun sarta bersemangat berperang kanggo ngelehkeun satru sanaos kakiatan langkung alit.

 1. Singhabihwa

Ngelehkeun pertahanan satru ku cara nyalusup. Para penyusup mangrupa tim alit anu jumlahna hanyalimaorang,diwangun luhur ahli perang,ahli strategi,sarta ahli mangaruhan satru. Satru terpengaruh ku strategi anu urang lancarkan ku kituna dina babak ieu satru ancur ku pikiranana sorangan. Waktuna lami pisan.

 1. Garudabihwa

Memusatkeun kakiatan pasukan dina posisi anu sumebar di sababaraha titik peryogi anu atos dicindekkeun kanggo perang. Kakiatan di saban titik jumlahna 20 jalmi. Kalawan simbol-simbol husus,soldadu anu sumebar eta bade narajang sacara babarengan sarta sakaligus,saterusna menyebar balik kanggo nyiapkeun penyerangan saterusna.

 1. Cakrabihwa

Menyusupkeun sababaraha jalmi soldadu ka benteng pertahanan satru ku cara rusiah kalawan tujuan utami kanggo menyusupkeun persenjataan anu jaga bade dipake ku pasukan wanci bertempur. Maranehanana kedah soldadu anu kalatih pisan sarta terang medan,sarta terang cara-cara penyusupan.

 1. Sucimuka

Usaha beberesih satru sanggeus perang rengse margi biasana aya keneh satru anu berdiam di panyumputan. Para soldadu kedah terang wewengkon-wewengkon anu pantes dipake minangka tempat ngalindung sarta barobah kaayaan panyumputan satru anu atos tercerai-berai. Soldadu kedah terang jalan-jalan anu dijadikeun tempat kanggo meleupaskeun diri. Beberesih ieu peryogi pisan supados satru henteu menghimpun kakiatan na balik.

 1. Brajapanjara

Ngatik sababaraha jalmi satru supados didamel kanggo pihak urang. Sanggeus dianggap henteu ngabahayakeun,maranehanana dileupas balik ka daerahna kanggo dijadikeun panon-panon. Jalmi eta pisan anu bade ngirimkeun informasi ngeunaan kakiatan satru,sepertos rupi sarta jumlah pakarang anu maranehanana piboga,sarta strategi perang naon anu bade dipake.

 1. Asumaliput

Saban soldadu kedah terang tempat ngalindung atawa nyumput sarta moal dipikanyaho satru,sepertos di jero gua,nanging kedah pinter ningali kaayaan.

 1. Meraksimpir

Cara berperang sabot soldadu aya di wewengkon anu langkung pendek,sedengkeun satru aya di wewengkon anu langkung luhur. Lamun posisina kitu,pasukan dipersenjatai kalawan tumbak sarta berkuda.

 1. Gagaksangkur

Cara berperang sabot soldadu aya di wewengkon anu langkung luhur,sedengkeun satru aya handap. Cara ngelehkeun satru ti luhur,sepertos cara luncat atawa menghadang.

 1. Luwakmaturut

Gerakan kanggo ngabujeng satru anu kabur ti lapang perang. Soldadu kedah terang cara pengejaran anu nu mawi enggal di sagala rupa medan anu benten. Pengejaran satru kedah dugi di tempat panyumputan na,apakah di cai,atawa anu lumpat ka jero leuweung.

 1. Kudangsumeka

Cara ngagunakeun pedang anu langkung alit. Lamun nyalusup ka wewengkon satru,soldadu kedah terang cara-cara nyumputkeun pedang/senjata eta supados henteu dipikanyaho satru.

 1. Babahbuhaya

Cara menghimpun kakiatan soldadu dina wanci pasukan tertekan sarta terjepit satru,sepertos cara/upaya nyageurkeun mental,sumanget,sarta kakiatan soldadu. Dilatihkeun ke manten kedah lumpat,ulah dugi lumpat ka wewengkon kakiatan satru. Cara kumaha lamun wanci lumpat aya satru di payun,atawa satru anu teras ngudag,sarta cara kumaha milih tempat panangtayungan. Lamun katembong aman,soldadu merundingkeun usaha penyelamatan sarta merencanakeun penyerangan wangsul.

 1. Ngalinggamanik

Soldadu anu atos kalatih dipersenjatai kalawan pakarang rusiah,atawa pakarang keramat karajaan,sepertos tumbak. Soldadu dilatih kanggo ngadalikeun pakarang keramat eta,lamun henteu,tiasa-tiasa soldadu eta anu terpental atawa kapidara.

 1. Lemahmrewasa

Cara berperang di leuweung belantara atawa di tempat-tempat anu rimbun,utamana sabot pasukan dina kaayaan terdesak kalawan pakarang pasukan anu atos henteu sanggem ngaladenan kakiatan persenjataan satru. Sadaya potensi anu tiasa dipake minangka pakarang dimangpaatkeun,sepertos batu atawa batang tangkal.

 1. Adipati

Teknik kanggo ngalatih soldadu anu bade dijadikeun soldadu kalawan pangabisa husus. Pasukan komando anu ngagaduhan pangabisa sorangan anu tangguh sarta tiasa dibisa dipercayakeun.

 1. Prebusakti

Saban soldadu dibekali latihan keahlian husus sepertos tanagi dina supados pakarang langkung eusina,langkung matih,gaduh kakiatan ngelehkeun satru sacara istimewa.

 1. Pakeprajurit

Sering kali raja menitahkeun kanggo henteu berperang. Soldadu kapeto,yaktos soldadu anu atos kalatih kanggo barempag,ngayakeun perundingan-perindingan ku kituna satru tiasa dielehkeun tanpa berperang. Nanging,Panglima Perang/Sang Hulu Jurit,saestuna mikahayang kameunang ku cara berperang.

 1. Tapaksawetrik

Cara-cara berperang di cai. Kumaha cara mengelabui satru supados henteu terang pergerakan soldadu,sarta cara-cara ngagunakeun pakarang di cai,sepertos di walungan. Soldadu kedah kalatih kanggo ngadeukeutan satru ngaliwatan jalan cai. Persenjataan anu dipake dina perang dina jaman eta umumna atos mangrupi pakarang ti logam,apakah eta tumbak ataupun pedang. Patilasan pakarang anu kapanggih di sababaraha tempat di Jawa Kulon,tiasa keneh ditingali di Musieum Nasional di Jakarta (Tingal Dr. N.J. Krom,Laporan Kepurbakalaan Jawa Kulon 1914). Samentara eta,tumpakan anu dipake wanci bertempur umumna nyaeta kuda. Seratan ieu mangrupa usaha mimitian kanggo terang deskripsi ti saban istilah strategi perang anu aya dina Sanghyang Siksakandang Karesian.

 • Benjang

Salah sahiji seni tradisional kawit Bandung anu kaitung langka sarta ampir kapopohokeun nyaeta seni gulat Benjang. Seni tradisional ieu seueur hirup sarta ngembang di wewengkon Bandung Wetan,benerna di wewengkon Ujungberung sarta Cibiru.

Seni Beladiri Benjang kinten-kinten atos aya di Taneuh Sunda saprak mimiti abad ka 20. Benjang nyaeta hiji seni beladiri anu jiga gulat gaya Romawi. Bedana,Benjang langkung menitikberatkeun ka atraksi,disamping aya unsur olahraga.

Henteu ngan seni bela diri anu aya dina seni benjang. Aya deui kedok benjang sarta helaran benjang (Reak). Nanging kanggo kedok benjang,kondisina memprihatinkan pisan. Dugi ayeuna tacan aya generasi penerus anu pas sarta tiasa ngibingkeun kedok benjang,anu diwangun luhur opat mimik kedok. Malahan sabalikna kalawan seni helaran benjang (Reak) sarta gulat benjang,malahan hal mekar na cekap signifikan. Kadua kasenian ieu tiasa keneh tahan dugi ayeuna. Sumawonten seueur generasi penerusnya ti golongan anak-anak.

Henteu sambarang jalmi tiasa maju bertarung di arena benjang. Kedah aya serat parnyataan henteu ngalakukeun tungtutan lamun ngalaman tatu serius. Henteu ngan eta,atlit bendjang oge sering dibekali elmu magis,kanggo nambahan kakiatan. Unikna benjang nyaeta musik tradisional Sunda anu barobah kaayaan pengiringnya . Sepertos perkawis na penca silat,penampilan bendjang saleresna dipirig musik tradisional Sunda,sepertos ngagunakeun kendang penca sarta rebana atawa terompet. Beladiri ieu saleresna benten kalawan lolobana seni beladiri lianna. Benjang ngabogaan tingkat mamala tatu langkung luhur,sumawonten lamun dibandingkeun olahraga gulat.

Lamun gulat langkung menitik beratkan dina kelenturan sarta keterampilan nulak lawan,benjang sabalikna. Junun melumpuhkeun lawan ku cara anu menilarkeun,manehna pinunjul na. Margi eta,henteu sambarang jalmi tiasa maju bertarung di arena benjang. Alesanna,jabi kedah purun midamel serat parnyataan kanggo henteu ngalakukeun tungtutan lamun ngalaman tatu fatal,para pebenjang anu bade maju teu mahi ngan ngandelkeun keberanian wae,nanging oge keterampilan.

Budaya sunda seni tradisional benjang nyaeta rupi kasenian tradisional Tatar Sunda,anu hirup sarta ngembang di kira-kira Kacamatan Ujungberung,Kabupaten Bandung dugi kiwari. Dina pintonan na,jabi mempertontonkeun ibingan (tarian) anu jiga kalawan unggut penca silat,oge dipertunjukkeun unggut-unggut perkelahian anu jiga gulat.

Sepertos umumna kasenian tradisional Sunda anu sok mempergunakeun tembang kanggo ngiringkeun gerakan-gerakan pamaen na,kitu deui dina seni benjang,tembang nyepeng lalakon anu cekap peryogi dina mintonkeun seni benjang. Contona,dina tembang Rincik Manik sarta Ela-Ela,pamaen benjang bade ngalakukeun gerakan anu disebut dogong,yaktos kaulinan silih nyorong antawis du apemain benjang kalawan mempergunakeun halu (halu) dina hiji bunderan atawa arena. Anu terseret ka jabi gurat bunderan dina dogong eta dinyatakeun eleh.

Ti gerakan dogong tadi saterusna berkembanglah gerakan seredan,yaktos silih sedek sarta surung sepertos kaulinan sumo Jepang tanpa pakakas naon oge. Kitu deui aturan na,anu ka dorong ka jabi bunderan dinyatakeun eleh. Unggut seredan ngembang barobah kaayaan unggut aben mundur. Dina gerakan ieu anu dipake nyaeta taktak sewang-sewang,janten henteu mempergunakeun panangan atawa pakakas naon oge. sajaba ti eta,aya deui anu disebut babagongan,yaktos gerakan atawa ibingan para pamaen anu mempertunjukkeun gerakan jiga bagong (celeng atawa babi leuweung),sarta dodombaan yaktos gerakan atawa ibing jiga domba anu kanggo tarung aben tanduk.

 • Pencak Silat

Penca silat yaktos seni beladiri anu tumuwuh sarta ngembang di Indonesia,ayeuna Penca silat oge diklaim minangka beladiri has Melayu nyaeta Indonesia Malaysia sarta Brunei Darusalam. Istilah Penca umumna dipake ku balarea di Pulo jawa,madura sarta Bali. Aliran Penca Silat anu bersal ti Jawa kulon nyaeta Cimande,Cikalong,sabandar sarta sera. Ti aliran kasebat terangkum dina hiji sistem anu beleger diwangun ti sajarah landasan sosiologis,strategi,taktik sarta teknik.

Aliran penca silat di tatar Sunda diwangun ti :

 1. Aliran Cimande : Pangadeg / panyipta ti aliran ieu dawam disauran Bapa Kahir sering oge disauran embah Kaer/ Eyang Khoer. Kira-kira warsih 1760 anjeunna mimiti ngawanohkeun ka murid- murid na ku margi eta manehna dianggap minangka pangadeg penca silat aliran Cimande sanaos dina sajarahna tacan terunggkap sacara tangtos Embah Kaer anu nyiptakeun jurus-jurus kasebat. Nurutkeun catetan sajarah dina naskah Kidung Sunda disebatkeun yen dina jaman Pagawean Padjajaran atos aya 7 Penca Silat. Silsilah para inohong Cimande di antarana Embah Kahir,Embang Rangga,Embah Ace Naseha,Embah Haji Abdul Shamad ,Embah Haji Idris,Embah Hajo Ajid,Embah haji Zarqasih,Haji Niftah ,Haji,R. A Sutisna
 2. Aliran Cikalong : Sajarah hal mekar aliran Cikalong ( Raden Ateng ) nyaeta salah sahiji saurang putra Bupati anu kabetot pisan kalawan Penca Silat anu oge kantos barobah kaayaan murid Abah Kahir.Pembinaan fisik sarta pamakean rasa ekspresi seueur persamaanya ngan penggunaanya anu benten. Penca silat nyaeta olah salira ti rasa anu dipake tangtung sedengkeun ibing minangka media ekspresi ngababarkeun unggut anu ngagunakeun kaendahan anu diwedalkeun ku jiwa para seniman . Penca silat minangka ibing sarta minangka kaperluan estetika / kaendahan seni istilah penca silat di tatar Sunda dipikawanoh kalawan istilah buah,Eusi sarta Kembang / ibing penca .

Conto ibing penca anu bersumber ti beladiri cimande nyaeta tepak dua salancar ( Cimande Ibing kolot) Tepak dua sorongdayung,tepak dua buangkelid,tepak dua lembur anyar sarta tarian bersumber dina Cimande . Cimande biasana dibantunkeun kalawan wirahma tepak dua sarantos na ancak ( alon)

Tepak tilu Cikalong sarta tepak Tilu jalamuka ti aliran kasebat seueur kereografi ti aliran Cimande,Cikalong sarta sabandar . Karawitan Penca diwangun ti 2 buah kendang ageung sarta 2 buah kandang alit ( kulanter) kendang ngabogaan tugas ngeusian unggut sarta mengatur sarantos sedengkeun terompet minangka melodi ,gong alit minangka pengatur wirahma .

Rupi Wirahma dina dasarna aya opat yaktos :

 1. Tepak Dua
 2. Tepak Tilu
 3. Golempang
 4. Padungdung

Dina ibing penca daweung sarta unggut dipigawe kanggo kenikmatan penari anu usik ngiring wirahma karawitan sarta kanggo kenikmatan anu nongton ibing penca. di jero Ibing Penca di Jawa Kulon aya pola koreografis anu umum,yaktos minangka berikut:

 • Haturan pertama: Tepak Dua atawa Paleredan,langkung nempokeun unsur kaendahan.
 • Haturan kedua: Tepak Tilu atawa Golempang,nempokeun teknik serang bela anu kabeungkeut keneh dina ketukan wirahma.
 • Haturan ketiga: Padungdung,di dieu pesilat berimprovisasi sacara bebas luyu kalawan imajinasinya sabot eta.

Dumasar koreografi eta,ibing penca nyaeta salah sahiji rupi kasenian anu jegud sagi kreatifitasna margi sewang-sewang paguron ngabogaan gerakan ibing penca anu benten sanaos boga patokan dina wirahma anu sami. Tiasa dipahaman,ibing penca mangrupa ibing anu nu mawi populer sarta nu mawi seueur penggemarna di Jawa Kulon.

BAB III PANUTUP

 • Kacindekan

Dina bela diri mangrupa perang aya sababaraha macem nyaeta dina perang bubat aya salah sahiji kasenian bela diri, aya oge 20 strategi perang nyaeta Makarabihwa, Katrabihwa, Lisangbihwa, Singhabihwa, Garudabihwa, Cakrabihwa, Sucimuka, Brajapanjara, Asumaliput, Meraksimpir, Gagaksangkur, Luwakmaturut, Kudangsumeka, Babahbuhaya, Ngalinggamanik, Lemahmrewasa, Adipati, Prebusakti, Pakeprajurit, Tapaksawetrik. Sarta bela diri termasuk perang oge aya Benjang nyaeta hiji seni beladiri anu jiga gulat gaya Romawi. Bedana,Benjang langkung menitikberatkeun ka atraksi,disamping aya unsur olahraga.Salian ti benjang aya oge Penca silat yaktos seni beladiri anu tumuwuh sarta ngembang di Indonesia,ayeuna Penca silat oge diklaim minangka beladiri has Melayu nyaeta Indonesia Malaysia sarta Brunei Darusalam.

 • Saran

Pikeun ngembangkeun kanyaho kana bela diri anu mangrupa perang saena generasi muda kedah ngalestariken budaya sunda sapertos benyang sareng pencak silat.

DAPTAR PUSTAKA

https://udikhangeblog.wordpress.com/2012/07/04/pencak-silat-sunda/

http://sunda.andyonline.net/2012/12/20-strategi-perang-orang-sunda-abad-16.html

https://pencaksilat.wordpress.com/2007/07/19/sejarah-singkat-dan-perkembangan-seni-beladiri-benjang/

http://historia.id/kuno/perang-bubat-dalam-memori-orang-sunda

 

Iklan